Sax-O-13

01 april 2023 Inloopmiddag St Jozef Kerk ( Heuvelse) Heuvelring 122, 5038 CL tijd 14.00 tot 16.00 uur U Bent van Harte Welkom!

PrivacybeleidNieuwe Koninklijke Harmonie,  Afdeling Muziek hecht veel  waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Nieuwe Koninklijke Harmonie, Afdeling Muziek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze te respecteren.

Als Nieuwe Koninklijke Harmonie, Afdeling Muziek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemener zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van de verenigingsleden

Persoonsgegevens van leden worden door Nieuwe Koninklijke Harmonie, Afdeling Muziek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verstrekken van een ledenlijst aan de leden, ten behoeve van onderling contact
 • Verzenden van mededelingen
 • Verzending van nieuwsbrieven
 • Inning van de contributie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nieuwe Koninklijke Harmonie, Afdeling Muziek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonadres:
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Nieuwe Koninklijke Harmonie, Afdeling Muziek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende periode dat u lid bent, en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto’s

Dit privacyreglement is ook van toepassing op foto’s die worden gemaakt door of in opdracht van de Nieuwe Koninklijke Harmonie, met name groepsfoto’s en foto’s van concerten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven  beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk  verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens deze af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen  persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Nieuwe Koninklijke Harmonie, Afdeling Muziek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Nieuwe Koninklijke Harmonie, Afdeling Muziek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysiek of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregen;
 • Onze verwerkers van persoonsgegevens zij geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat  wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens  verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bij vragen kunt u contact opnemen met  Nieuwe Koninklijke Harmonie, Afdeling Muziek via e-mail
nkh.harmonie@harmonietilburg.nl.

 

 

 

 

Aankomende optredens:

 • 01 april 2023 Sax-O-13
 • 10 april 2023 Seniorenorkest Tilburg Lenteconcert
Bekijk alle optredens